+31 6 18 13 95 52 info@circuloco.nl

Buildings that Matter

Nederland mooier maken met circulaire hotspots | work | meet | eat | drink | play | relax

Connected use ‘next level’ voor een levendige stad
Naarmate de stedelijke bevolking groeit, neemt de druk op gebouwen om meer te doen met minder toe. Tegenwoordig zal niemand er nog aan denken om een ​​gebouw voor één enkel doel te ontwerpen, bouwen of gebruiken. Mensen die in steden wonen, zijn op zoek naar plaatsen die hun leven gemakkelijker maken, terwijl ze zich zorgen maken over congestie en duurzaam gebruik van stedelijke hulpbronnen en kostbare ruimte.

Mensen willen werken, ontmoeten, eten, drinken, spelen en ontspannen integreren. Samen met andere mensen en in verschillende rollen op verschillende uren van een dag. Ze willen ook plekken waar bedrijven lokale gemeenschappen omarmen en bijdragen aan lokale behoeften. Plekken met een sterk buurtkarakter, “sense of place”, gemeenschapsidentiteit.

Bij uppr ontwikkelen en exploiteren we dergelijke plekken. Door de mixologie van functies creëren we levendige plekken.

Making the Netherlands more beautiful with circular hotspots | work | meet | eat | drink | play | relax

Connected use ‘next level’ for a vibrant city
As urban populations boom, the pressure for buildings to do more with less increases. Today, no one will even think of designing, building or using a building for one single purpose. People living in cities are looking out for places that make their life easier while worrying about congestion and sustainable use of of city resources and precious space.

People want to integrate work, meet, eat, drink, play and relax. Together with other people and in different roles on different hours of a day. They also want places where businesses embrace local communities and contribute to local needs. Places with a strong neighborhood character, “sense of place”, community identity.

At uppr we develops and exploit such places. Through the mixology of functions we create vibrant places.

Circuloco Paviljoen